top of page

Acerca de

Sistemi Manaxhimit te Energjise ISO 50001 nga TUV NORD ne Shqiperi

   ENERGJIA   

Sistemi i Manaxhimit te Energjise

Ka shume arsye per t'i kushtuar vemendje efikasitetit energjetik te organizates/kompanise suaj. Nga pikepamja globale, ajo ndihmon ne reduktimin e nevojshem, urgjent, te emetimeve te gazrave serre; nga ajo legjislative, ndihmon konformitetin me ligjin (p.sh me ndryshimet e Ligjit Nr. 28/2021 ne LIGJIN NR. 124/2015) direktivat europiane dhe konventat boterore. Por Sistemi i Manaxhimit te Energjise i certifikuar sipas ISO 50001, ofron edhe perfitime ekonomike te cilat jane te lidhura me performancen e energjise apo subvencionet e mundshme.

ISO 50001

​Per shkak te nevojes se madhe energjitike qe kane vendet ne zhvillim, (Kina, India, ...), te gjitha burimet, sado te vogla, te disponueshme te lendeve djegese fosile jane bere te cmuara dhe vlera e karburantit ka pesuar rritje.

Pervec kesaj, perdorimi i tyre krijon ndotje ne mjedis dhe efektin Serre.

Problemi i energjise eshte theksuar sidomos ne Industri duke qene nje konsumator i madh i saj.

Ne menyre qe te zvogelohen shpenzimet e energjise, por gjithashtu dhe per te mbrojtur mjedisin, permiresimi i vazhdueshem e Sistemit te Manaxhimit te Energjise eshte nje nga faktoret  per zhvillimin e suksesshem te biznesit.

Ky eshte qellimi i ISO 50001:2018, i cili mbeshtet kompanite dhe organizatat e tjera ne zhvillimin e sistemeve dhe proceseve  per te rritur efikasitetin e perdorimit te energjise.

Duke percaktuar dhe zbatuar sistemin e manaxhimit te energjise se organizates behet:

• Percaktimi i "Politikes Energjitike" dhe informimi tek punonjesit;

• Emerimi i Manaxhereve te Energjise/Perfaqesuesit e interesave te Kompanise per Energjine;

• Identifikimi dhe vleresimi i ndikimit ne fushat e rendesishme ne konsumin e energjise;

• Krijimi i nje databaze per monitorimin efikas te konsumit te energjise;

• Percaktimi dhe monitorimi i vazhdueshem i konsumit te energjise;

• Sistemi i Manaxhimit te Energjise (EnMS) i monitoruar dhe permiresuar vazhdimisht ne proceset thelbesore per percaktimin e  konsumit te energjise;

• Vleresimi  periodik (te pakten çdo vit) i efektivitetit te Sistemit te Manaxhimit te Energjise.

Kompanite e Certifikuara do te ulin kostot dhe permiresojne eficencen e manaxhimit te energjise.

Per me teper, duke optimizuar konsumin e energjise, reduktohen edhe emetimet e CO2, sikurse forcohet vetedija e punonjesve per rendesine e ruajtjes se mjedisit jetesor.

ISO 50001 e Certifikuar nga TÜV NORD ofron konfirmim te sigurt nga nje organ i pavarur, qe organizata ka zhvilluar nje sistem aktiv te manaxhimit te energjise dhe sherben si prove per aksioneret, manaxhimin, organizmat subvencionues, konsumatoret, bankat, kompanite e sigurimeve dhe institucionet, ne perdorimin efikas te energjise si nje objektiv serioz i kompanise/organizates.

Ne jemi te bindur se kjo eshte sfide dhe mundesi per kompanine tuaj per te shprehur nje vetedije te larte te nevojes per te ruajtur mjedisin, por mbi te gjitha per manaxhimin optimal te energjise. 

Kompania e Certifikuar nga TÜV NORD eshte ne gjendje t'a provoje kete fakt tek palet e interesuara.

Nese keni nevoje per certifikim sipas standardit ISO 50001: 2018, ose keshilla, ndihuni te lire te na kontaktoni.

  KONTAKT PER PREVENTIV, INFORMACION.

Kerkesa u dergua me sukses!

bottom of page