INSPEKTIME TEKNIKE

Inspektime Teknike Mjedisi

TUV NORD GROUP eshte i autorizuar per te kryer aktivitetet profesionale te meposhtme ne kuadrin e mbrojtjes se mjedisit:
- Pergatitja e studimeve te veçanta dhe e raporteve per komponentet mjedisore;
- Pergatitja e raporteve mbi buxhetin (inventari) e emetimeve te gazeve serre dhe emisionet e tjera te ndotesve ne mjedis;
- Buxhetimi dhe projeksioni lidhur me komponentet e mjedisit dhe raporteve perkatese per zbatimin e politikave ne fuqi dhe masave te paracaktuara;
- Zhvillimi dhe verifikimi i raporteve permes studimeve te veçanta mbi shkarkimet ne mjedis;
Per pyetje te metejshme dhe pyetje ne lidhje me verifikimin e emisioneve te gazrave serre, ne jemi ne dispozicionin tuaj.Ju lutemi na kontaktoni.

Inspektime dhe Kolaudime Ndertesash

Qe nga Shkurt 2012, per te plotesuar  gamen e sherbimeve, TÜV NORD ka futur sherbimin e "Kontrollit te Konformitetit te Cilesise" sipas Aktit te Ndertimit, i cili eshte i detyrueshem per te gjitha objektet per te cilat kerkohet nje "leje ndertimi" ne BE.
Per te patur nje ide se kush jane  llojet e objekteve ne te cilat eshte e mundur oferta e ketij sherbimi, me tej keni nje liste te perafert:
- Ngrohje, ventilim, ajer i kondicionuar, ftohje, trajtim i ujit, te cilat perfshijne projektet:
      1- Instalimi i ngrohjes, ftohjes, ventilimit dhe ajrit te kondicionuar me instalimet respektive shoqeruese;
      2- Instalimi i gazit natyror dhe / ose i gazit te lengshem te naftes (LPG) ne ndertesa dhe  lidhjet me rrjetin e shperndarjes;
     3- Procesi i perpunimit dhe shperndarja e ujit te pijshem;
    4-  Trajtimi kimik i ujit ne industri;
    5-  Stacionet termike per ngrohje te ujit te nxehte ne ndertesa;
    6- Mbrojtja kunder zjarrit dhe shperthimit ne ndertesa industriale dhe banesave (rrjete hidrike, hidrante dhe sensore)
    7-  Sistemi i mbrojtjes me CO2 dhe sistemet e tjera te mbrojtjes;
    8-  Trajtimi i ujrave te zeza (mekanike, kimike, biologjike);
    9-  Sistemet hidraulike te kullimit brenda dhe jashte ndertesave;
  10- Ventilimi  dhe heqja e tymit nga ndertesat;
  11- Ndertimi i Pishinave;

Ri-magazinimi dhe transmetimi i lendeve te gazta dhe te lengeta.
Sherbimi ofrohet per mbikqyrjen e ruajtjes dhe transmetimit te lendeve te gazta dhe te lengeta qe perfshihen ne projekte dhe instalime si me poshte:
1- Impiante per furnizim, ruajtje dhe shperndarje te lendeve djegese te gazta dhe te lengeta;
2- Ruajtje nen toke te gazit natyror dhe impiantet e lidhura me te;
3- Impiante per prodhimin, shperndarjen dhe perdorimin e gazrave teknike, mjekesore;
4- Instalime dhe tubacione (pipeline) per ruajtjen dhe transmetimin e presionit te larte dhe procesin e shperndarjes se ujit te pijshem;
5- Instalime dhe tubacione (pipeline) per grumbullimin dhe bartjen e ujrave te ndotura;
6- Instalime dhe tubacione (pipeline) per bonifikimin Hidroteknik (stacionet e pompimit, tubacione nen presion, tubazione te ujitjes dhe kullimit);
7- Instalime per mbrojtjen kunder korrozionit dhe mbrojtjes katodike;
8 – Shperndarja e tubacioneve nga sistemi qendror;
9- Transporti dhe sistemet e shperndarjes ne sistemin e ngrohjes qendrore;
10- Linjat e avullimit dhe tubacionet e kondensimit;
11- Tubacionet e naftes;
12- Rezervuaret qendrore dhe shperndarja e ujit;
13- Tubacionet e impianteve te ndryshme ne industrine e perpunimit te qumeshtit, birres, rafinerite, bimet farmaceutike, industria ushqimore, industria kimike, etj.;
14- Serbatoret e Tanket e karburantit dhe impiantet ne industrine e perpunimit;
15 - Impiantet e shperndarjes se  karburantit dhe ato ne industrine e perpunimit te naftes;
16- Distributoret e Naftes dhe impiante te tjera te ngjashme;
17- Distributoret e gazit;
18- Matja dhe reduktimi i stacioneve, duke bllokuar qelizat, duke marre stacion pastrimi, transmetim pastrimi ne stacion;
19 - Matjet ne distributore dhe reduktoret ne stacionet e kompresoreve ne industrine e gazit;
20 - Stacionet e kompresoreve, pergatitja dhe shperndarja e ajrit te ngjeshur;
21 - Terminalet e gazit te lengshem natyror (LNG terminale);
22- Instalimi i impianteve te gazit te lengshem te naftes (LPG terminale);
23- Instalimi i impianteve te gazit te kompresuar natyror (CNG);

Inspektime Ndertimi/Projektimi/Ristrukturimi
Duke patur parasysh diversitetin e truallit, madhesine e ndertimit, funksionin, trafikun apo kapacitetin qe nje objekt duhet te perballoje, per te kaluar me pas tek mosha e ndertimit, e shume variabla te tjera; ekspertet tane me nje pervoje shume-vjecare, te akumuluar per me shume se 150 vjet ne sistemet TUV NORD, ofrojne sherbime te specializuara per inspektime teknike te ndertesave.

Keto sherbime ofrohen ne menyre individuale sikurse dhe ne ekip multi-disiplinor per manaxhimin e projekteve me komplekse. Trajtojme cdo lloj ndertimi, teknike ndertimi, me funksione nga qendra rezidenciale ne ato tregtare apo industriale, duke ofruar testime dhe inspektime te lidhura me sigurine e jo vetem, ne te gjitha fazat e realizimit te objektit - nga momenti i konceptimit deri ne finalizimin e tij. Per me shume, ju ftojme te klikoni.


Gjithashtu, mund te kryejme mbikqyrje ne impiantet e inxhinierise bimore, si pjese e projekteve me te medha; sikurse dhe llojet e tjera te mbikqyrjes se impianteve elektrike dhe impianteve te tjera industriale. Eksperienca jone eshte shume e gjate dhe prestigjioze, sidomos ne keto sherbime. Ju ftojme te na besoni dhe te kontaktoni per sigurine e industrise suaj.

Inspektime Strukturash Mekanike

Ne zbatim te rregullave dhe specifikimeve te posacme EUROCODE mbi normativen Europiane sa i perket strukturave mekanike, TUV NORD GROUP zoteron kompetencat e duhura per te realizuar testimet laboratorike te strukturave mekanike me qellim verifikimin e produktit dhe konformiteteve perkatese.Testimet kryhen vetem ne Laboratore te Akredituar per Normat EUROCODE mbi strukturat mekanike.Auditimi TUV NORD GROUP mbi procesin e prodhimit dhe montimit te ketyre strukturave, eshte gjithashtu i nevojshem per te garantuar mire-funksionimin dhe respektimin e proceseve te standartizuara.Kompleksiteti i inspektimit shtrihet ne testimin e disa variablave, si:- Rezistenca ndaj kushteve atmosferike;- Rezistenca ndaj temperaturave te larta;- Rrezikshmeria ndaj zjarrit;- Rezistenca ndaj presioneve te larta;- Rezistenca ne kohe;- Kompozimi i elementeve te vecante sikurse parashikuar nga normativa,- etj.Kusht paresor per te hyre ne tregun Europian, eshte siguria e produktit dhe Certifikimi perkates qe deshmon per nje produkt konform standartit.Ju lutemi te kontaktoni per te mesuar me shume mbi normat EUROCODE per strukturat mekanike dhe mundesise se Testimit / Certifikimit te produktit.

Inspektime Strukturash Metalike

Ne zbatim te rregullave dhe specifikimeve te posacme EUROCODE mbi normativen Europiane sa i perket strukturave metalike, TUV NORD GROUP zoteron kompetencat e duhura per te realizuar testimet laboratorike te strukturave metalike me qellim verifikimin e produktit dhe konformiteteve perkatese.Testimet kryhen vetem ne Laboratore te Akredituar per Normat EUROCODE mbi strukturat metalike.Auditimi TUV NORD GROUP mbi procesin e prodhimit dhe montimit te ketyre strukturave, eshte gjithashtu i nevojshem per te garantuar mire-funksionimin dhe respektimin e proceseve te standartizuara.Kompleksiteti i inspektimit shtrihet ne testimin e disa variablave, si:- Rezistenca ndaj kushteve atmosferike;- Rezistenca ndaj temperaturave te larta;- Rrezikshmeria ndaj zjarrit;- Rezistenca ndaj presioneve te larta;- Rezistenca ne kohe;- Kompozimi i elementeve te vecante sikurse parashikuar nga normativa,- etj.Kusht paresor per te hyre ne tregun Europian, eshte siguria e produktit dhe Certifikimi perkates qe deshmon per nje produkt konform standartit.Ju lutemi te kontaktoni per te mesuar me shume mbi normat EUROCODE per strukturat metalike dhe mundesise se Testimit / Certifikimit te produktit.

Inspektime te Sherbimeve te Navigacionit Ajror

Ne portofolin tone te Klienteve, TUV NORD GROUP reklamon sherbimet specifike te testimit, inspektimit dhe certifikimit te disa Aeroporteve ne rajonin e Ballkanit (Sarajeve, Banja Luka) te cilat e kane pare kompanine tone ne linje te pare per te gjitha sherbimet e:- Testimeve mbi Strukturen dhe Ambjentin;- Inspektime mbi Strukturen, Proceset e Emetimit te Gazrave, komponenteve Ambjentale dhe Saldimeve;- Certifikimin e Sherbimeve te Navigacionit Ajror sipas Standarteve ISO;- Testimin e paleve te treta furnitore per sherbimin e navigacionit;- Inspektime Teknike Profesionale lidhur me karakteristikat e sherbimit te navigacionit ajror, te pare ne makineri, automjete, pajisje, etj.Kjo pune komplekse mund te ofrohet shume mire edhe ne Shqiperi per te gjitha format e navigacionit ajror.Jemi te hapur per kontakte te metejshme.

Please reload