TESTIME ENE NEN PRESION

Direktiva 2010/35/EU "T-PED"

Direktiva Europiane 2010/35/EU i perket transportit te mallrave te rrezikshme dhe pajisjeve nen presion te transportueshme.

Direktiva perfshin qofte pajisjet ekzistuese ne treg, qofte pajisjet e reja nga fabrika, te cilat duhet te revizionohen sipas konformitetit per T-PED.Jane te parashikuara edhe aktivitete inspektimi periodik per verifikimin  e mbajtjes se kerkesave te sigurise te domosdoshme per ri-perdorimin e produkteve nen presion.Produktet tipike ne te cilat aplikohet kjo direktive jane:

  • Bombolat;
  • Ene mbajtese kriogjene;
  • Enet per mbajtjen e gazit mjekesor;
  • Cilindrat ose tubat;
  • Instalimet e bombolave;
  • Cisternat;
  • etj.

TUV NORD GROUP  eshte Ent i Akredituar per te ofruar te gjitha sherbimet per aplikimin e kesaj direktive. Kontaktoni per me shume informacione ose per cdo kerkese/paqartesi.

Norma ECE - R110

Certifikimi i Serbatoreve te Gazit per Automjete Rregullorja ECE n.100 ose e njohur ndryshe si “ECE-R110″, eshte e detyrueshme ne shume vende te Komunitetit Europian per te gjithe komponentet e automjeteve ne te cilat sistemi i djegies se brendshme perdor gaz natyror te ngjeshur. TUV NORD GROUP eshte nder te paktat Ente Certifikuese ne gjendje te homologoje keto Komponente.Keto sherbime mund te ofrohen tani edhe ne Shqiperi permes perfaqesise sone. Mos ngurroni te kontaktoni.

Certifikime per Pajisje te Transportueshme nen Presion

Certifikim per Kontejner dhe Autobote

Urdheresa per pajisjet transportuese nen presion behet per
kontejner (shishe, shishe te medha te komprimuara, fuçite, baterite e medha) dhe botè (duke perfshire botèt e çmontueshme, botè portative, vagone ​​me botè dhe autobotè, bateri-automjete dhe me rrota (rimorkio), duke perfshire valvulat e tyre dhe pajisjet e tjera te presionit te perdorura per transportim.

Ky certifikim i referohet:
Kerkeses per marrjen e licences se re ose per te mbajtur licencen ekzistuese ose per ndermarrjen e inspektimeve periodike per mallra te rrezikshme dhe substanca te tjera te rrezikshme.

Risia e Rregulloreve te reja per tregun e Botève nen presion i referohet pronareve qe kryejne aktivitete te tilla dhe eshte nje ri-vleresim i konformitetit te pajisjeve nen presion ekzistuese.

Pershkrimi i procedures

Ne BE ose ne vendet qe duan te hyjne ne BE,  te gjithe pajisjet transportuese nen presion qe nuk kane vulen e konformitetit, jane subjekt i rivleresimit ne menyre qe te provohet se nje Pajisje Transportuese nen Presion ploteson kerkesat minimale te sigurise te paracaktuara dhe parashikuara ne Rregullore.

(Direktiva 99/36 / EC) dhe normat EN 1440, EN 1968, EN 12493 ...) te perfshira ne ADR / RID.

Gjithashtu, gjate ketij procesi ri-vleresimi, perjashtohen anijet te cilat jane te ndertuara ne perputhje me EN 1964-1, EN 1964-2, EN 1964-3 ose Direktiven 84/525 / EC dhe nuk kane asnje shenje te π konformitetit.
 

Te gjitha keto direktiva do te prekin shume shpejt edhe Shqiperine, si nje vend kandidat per te hyre ne BE.

Ftojme te gjithe aktoret ne treg te mesojne me shume rreth certifikimeve dhe inspektimeve perkatese te industrise se eneve nen presion, dhe te kontaktojne lirisht per me shume informacione.

Please reload