top of page

Acerca de

Trajnime Profesionale Kualifikuese TUV NORD Albania

   FORMIM / KUALIFIKIM   

Trajnime & Kualifikime Profesionale

Tematikat e ofruara per trajnim / formim profesional, ndryshojne sipas normativave te reja dhe kerkesat e publikut / kompanive.

Fokusi i trajnimeve tona eshte formimi profesional dhe specifik, ndaj keshillojme pjesemarrjen e profesionisteve ose personave te perfshire ne fushen respektive, ne menyre specifike.

Cdo trajnim i ofruar nga TÜV NORD shoqerohet me nje Certifikate te Akredituar TÜV NORD dhe / ose IRCA etj

Pergjithesisht, trajnimet ofrohen ne 2 gjuhe, ne Anglisht dhe ne Shqip.

PUNA NE LARTESI

Ligji i Sigurise ne Pune Nr. 10 237, datë 18.2.2010, dhe VKM Nr.312, datë 5.5.2010, imponojne trajnime specifike per Punen ne Lartesi  dhe Mjetet e Punes ne Lartesi.

Ne mbeshtetje te ketyre kerkesave, sipas direktivave Europiane dhe ligjeve nderkombetare, ofrojme trajnime specifike per personelin e kompanive. 

 

Trajnimi per punen ne lartesi mund te behet sipas direktives Europiane

Trajnimi ofrohet per Personel Kompanie. Pjesemarresit do te marrin Certifikate.

Trajnim IA per ISO 45001:2018

Standarti Britanik BS OHSAS 18001 ndertuar per Shendetin dhe Sigurine ne pune, tashme ka kaluar ne ISO 45001: 2018, i cili implementon manaxhimin e sigurise ne pune duke u mbeshtetur ne ligjet nderkombetare (ILO, etj.) dhe ligjin Shqiptar. 

 

TÜV NORD ofron trajnim per perditesimin ne ISO 45001 per personelin e kompanive (Vleresim risku, implementim praktik, kontroll, etj.)

Trajnim IA per ISO 9001:2015 dhe 14001:2015

Skenari perfekt qe kerkohet ne cdo kompani apo ndermarrje e cila merret me aktivitete prodhimi, eshte Ekzistenca e nje Personi te Caktuar, pergjegjes per ndjekjen e manaxhimit te Cilesise dhe impaktit mjedisor

 

Stafi yne ofron trajnime profesionale te Sistemeve te Manaxhimit te Cilesise.

Vecanerisht me rastin e perditesimit te sistemeve te reja ISO 9001-2015 dhe ISO 14001-2015, grupi yne i punes ne Shqiperi eshte i gatshem t'ju asistoje ne cdo kohe  ne kalimin/rinovimin e Certifikimit tuaj sipas revizioneve te vitit 2015.

Suporti yne shtrihet ne nje trajnim te detajuar dhe praktik ofruar personave tuaj pergjegjes per mirembajtjen e sistemit te cilesise, dhe amientit duke evidentuar ndryshimet, perditesimet dhe te rejat e sistemit te ri te vitit 2015.

Trajnimet TÜV NORD kalojne ne nje proces te forte pershtatje per te adresuar sa me sakte dhe ne menyre te plote, nevojat e kerkesat e kompanive.

Marrim ne konsiderate tregun ku veproni, industrine e fushen tuaj te aktivitetit dhe aspektet qe doni te permiresoni.

Trajnime mbi Sigurine Ushqimore

HACCP eshte metodologjia e kontrollit te rrezikut, e detyrueshme sipas ligjit Shqiptar te ushqimit. Trajnimi shpjegon aplikimin dhe menyren e auditimit te ketij sistemi te manaxhimit te sigurise ushqimore.

Trajnime mbi Sigurine Informatike

Trajnime per Sigurine e Informacionit duke ndjekur trajnimet profesionale te ITIL, ISO 20000, ISO 27000, ISO 22301, Security Process Maping etj.

  KONTAKT PER PREVENTIV, INFORMACION.

Kerkesa u dergua me sukses!

bottom of page