CERTIFIKIM & TESTIM per SALDATORE / SALDIME

 
 
 

Certifikim / Testim per Saldatore

Testimi, Certifikimi i Saldatoreve
Nje nga aktivitetet themelore te departamentit tone te inspektimit teknik te certifikimit te produkteve TUV NORD, eshte testimi i personelit per saldim, dmth. saldimi dhe testimi i procedurave te saldimit sipas urdhereses per pajisjet nen presion OG 135/05, Aneksi I, paragrafi 3.1.2.

Vertetimi i aktivitetit te saldatoreve eshte i percaktuar ne nje game te tere te standarteve te tilla si: EN 287-1, EN 9606-2 / 04/03, EN 1418, ASME sec. IX. Jemi ne gjendje te ofrojme testimin dhe certifikimin e saldatoreve per te gjitha llojet e materialeve (alumin, plastike, baker, celik, etj) si dhe te testojme e certifikojme aftesite e saldatoreve ne kushtet e punes si: nen uje, ne lartesi, etj.

Te gjitha keto standarte percaktojne aftesi te saldimit te qenesishme permes testimeve me goje ose me shkrim dhe me aftesite praktike te saldatoreve per te kryer saldime cilesore. Mund t'i siguroni vetes suaj sikurse dhe karrieres profesionale, nje Certifikim Nderkombetar te mirenjohur dhe te cmuar ne te gjithe boten.

TUV NORD ka disa pika ne Shqiperi qe ofrojne ambjentet profesionale per ndjekjen e certifikimit te saldatoreve pa shume kosto ekstra, dhe ne cdo moment te nevojshem.

Per me shume, ju lutemi ti referoheni materialeve me poshte:

- Tipologjite e Saldimit

- Specimeni per Saldim

Kompania jone ka partneritet me shkollen e specializuar te akredituar posacerisht per Saldatore brenda grupit.

Gjate muajit Maj-Qershor 2017, TUV NORD perfundon me sukses Testimin dhe Certifikimin per Saldatore Profesioniste sipas normes EN ISO 9606 ne PVC dhe Celik ne Shqiperi.

Nese jeni te interesuar per te marre pjese ne sesionet e ardhshme, mund te plotesoni formularin e regjistrimit ketu.

Mos ngurroni te kontaktoni.

Certifikime / Testime per Saldime te Strukturave Metalike

Testimi /Certifikata per Saldimin

 

Testimi i aktivitetit te procedurave te saldimit eshte percaktuar ne nje seri te standarteve EN 15614 dhe ASME sec. IX.

Testimi i procedures saldim behet tek  prodhuesi me pajisjet e tyre ne prani te punetorit - stafit dhe sistemit te tyre te sigurise te cilesise, per te provuar aftesine per te arritur saldimin me cilesi te larte sipas udhezimeve te shkruara.

Cilesia e saldimeve te stafit te punonjesve per saldim, deshmohet me metoda te ndryshme destruktive dhe jo-destruktive ne laborator te akredituar sipas EN 17025, per te gjitha metodat e perdorura per testimin e mostrave te salduara.

 

Mostrat do te jene te pergatitura per testimin shkaterrues.

Para testimit destruktiv mostrat do ti nenshtrohen testeve te metodave jo-destruktive si vijon:

·Testimi i pare magnetik,

·Testimi i dyte penetrant,

·Testimi ventilim,

 

TUV NORD GROUP ben Certifikimin e produkteve per kualifikimin e personelit dhe procedurave te saldimit, ne menyre te veçante ne fushen e prodhimit te pajisjeve nen presion drejtues (Direktiva Pajisje Presioni), 97/23 KE / ose te Rregullores mbi pajisjet nen presion OG 135/05, Aneksi I, paragrafi 3.1.2.)

Gjithashtu, ofrojme testim produkti per struktura saldime ne plastike, alumin, tunxh, baker, celik, e te gjitha llojeve te lidhjeve metalike.

 

Avantazhi i TUV NORD GROUP eshte leshimi i Certifikates se saldatoreve dhe procedurave te saldimit per tregun e BE.

Inspektoret TUV te Certifikimit te produkteve zoterojne kompetencat dhe specializimet e perftuara nga kompania meme TÜV NORD, Hamburg, per te Certifikuar saldatoret dhe procedurat e saldimit si te duhura per tregun e BE.

 

Kontaktoni.

Certifikime / Testime per Saldime ne Ene nen Presion

Vleresimi i Konformitetit per Pajisjet nen Presion
TÜV NORD GROUP eshte e akredituar ne BE per vleresimin e konformitetit per pajisje nen presion.Aplikojme Direktiven Europiane te pajisjeve ne presion 97/23 / EC, 99/36 / EC, 2010/35 / EC, 87/404 / EEC ose 2009/105 / EC dhe CE te shenuar ose etiketuar.
Nese pajisjet nen presion jane prodhuar ne perputhje me keto direktiva te eneve nen presion (eshte e shenuar ne deklaraten e prodhuesit) dhe i takon kategorive te pajisjeve te rrezikshme II, III dhe IV per ene te qendrueshme nen presion (Direktiva e BE 97/23 / EC), kategoria 2 ose 3 per ene nen presion te transportueshme (Direktiva e BE-se 99/36 / EC, 2010/35 / BE), ose produkt i presionit dhe vellimit PSxV ≥1000 per enet nen presion te thjeshta (Direktiven e BE 87/404 / EEC ose 2009/105 / EC),eshte e nevojshme te kryhet vleresimi i konformitetit sipas kerkesave te Ligjeve dhe Normave BE ne vleresimin e konformitetit te pajisjeve nen presion, duke u bazuar ne te dhenat e deklaruara ne dokumentet shoqeruese.Duke qene se Siguria eshte objektivi yne kryesor, ju lutemi te kontaktoni per te garantuar sigurine tuaj.

Please reload